top

Historia

Snappahanetiden
Kyrkan i Lönsboda ligger mitt i Örkened, en socken — Skånes största — som omfattar nästan 2 kvadratmil och ligger i nordöstra Skåne, gränsande till båda Blekinge och Småland. Namnet är lite besynnerligt men det finns en historia bakom. Danske Kungen hade ett särskilt gott öga till Örkenedsborna. De var starka och storvuxna. Dessutom var de pålitliga och trogna den Danske Kongen. Detta är förklaringen till att Kungen rekryterade sin livvakt upp i Örkend. På den tiden kallades området ”Kongens Örken” (=ödemark = öken), ett namn som tydligt beskrev hur avskild och opåverkad platsen var liksom befolkningen. Örkenedsborna var ”hejare på” att tillverka och hantera vapen. Ett pålitligt Livgarde!
Sedan lång tid — ända från vikingatiden — ingick Skåne. Bleknge och Halland i det Danska Kungariket. Detta var naturligt då förbindelserna österut var de bästa tänkbara för den tiden. Vattnet förenade oss och förhållandet till Sverige och Svenskarna blev därför inte särskilt bra. Norrut fanns bara skog och obruten mark och knappast några farbara vägar. Grannen närmast i norr, smålänningarna, hade inte heller särskilt lätt att kommunicera med Stockholm eller övriga Sverige. Följden blev att det fanns ett bra förhållande i gränsområdet vilket befästes påtagligt genom en fruktbringande handel och, inte minst, genom att många lyckliga äktenskap etablerades över gränsen. Den fanns i realiteten inte. Man levde i god sämja vilket gagnade båda parter.
Smolket i glädjebägaren var de ständiga striderna mellan Sverige och Danmark. Allt eftersom det skapades vägar genom de småländska skogarna, öppnades möjligheter att göra försök att behärska Östdanmark. Inte minst Blekinges östra hörn blev intressant för Svenskarna genom att den som behärskade den del hade ett bra utgångsläge att ha kontrollen över Hansans utvidgning mot Östersjön och Baltikum.
Man lurassade på varandra och när den ene var inblandad i någon konflikt och därmed hade ”skäppan full” på annat håll passade den andre på att anfalla. Befolkningen led fruktansvärt. Än anföll svenskarna och plundrade allt i sin väg, båda sidor om gränsen. När tillfälle gavs gjorde danskarna samma sak. Genom århundradena har dessa utsatta gränsområden blivit föremål för folkmord av en obeskrivlig omfattning.
Detta var grunden till att Snapphanerörelsen växte fram. Man slogs för sitt liv och sin egendom.
Vad hände sedan?
Med denna historiska bakgrund, grundmurade en försvarsvilja hos befolkningen. Under artonhundratalet bilades ”Skytterörelser till Folkets Försvar”. Otalig var de skjutbanor som kom fram som svampar ur jorden. Ingen plats var för liten. Alla ställde upp, inte minst de ledande personerna i samhället. Det blev en stor ära att leda och värna om denna betydelsefulla verksamhet.
Inte sällan blev skjutbanan en central plats att samlas vid och många satsade också på en ”Skyttepaviljong”, föregångaren till våra Folkparker! Vem minns inte slagdängan ”Örkelljunga Skyttepaviljong”?
Under båda Världskrigen fortsatte Skytterörelsen att vara en viktig del i totalförsvaret. För att tidigare mest handlat om gevärsskytte föddes en tanke på att även pistolskytte borde organiseras. Denna skytteform hade funnits redan på artonhundratalet på den militära sidan. Det var därför naturligt att när Svenska Pistolskytteförbundet bildades1936 var det militära inslaget dominerande.
När förbundet 2006 firade sitt 70-årsjubileum på RIDDARHUSET i Stockholm visades upp en verksamhet som i stor utsträckning har mer civil karaktär men det militära inslaget är fortfarande stort och vårt samarbete med Försvarsmakten har varit och är fruktbringande för båda parter. Svenska Pistolskytteförbundet har skapat en grupp instruktörer som bl.a. utbildar Försvarsmaktens ”NORDIC BATTLE GROUP”, i pistolskytte, en viktig del i vår ställning som Frivillig Försvarsorganisation.
Lönsboda Pistolskytteklubb.
Örkened Skytteförening var klubben vagga. Gevärskyttet hade en storhetstid ett bra tag in på 80-talet. Men intresset för pistol fanns hos flera medlemmar. Erik Bordin, som blev klubbens förste Ordförande — reservofficerare med egen tjänstepistol — tog initiativet och i hans gillerstuga samlades vi några stycken, 1963. Klubben föddes.
Kvar från det ”gamla gardet” finns bara Sture Thuresson, Henry Elofsson och Cyril Falck kvar! Alla är fortfarande med i verksamheten! Vi anslöts till Svenska Pistolskytteförbundet året efter, 1965. Att bilda en klubb är enkelt. Det bara att samla några likasinnade och sätt igång. Besvärligare blir det när det gäller att bygga en anläggning för verksamheten. Var? Vid gamla soptippen fanns en liten backa som kunde tjäna som kulfång. Det var bara plats för 5 skyttar åt gången. Detta räckte ju inte långt! Det blev snart dags för att ”bygga ut” på bredden! Fler platser behövdes. Skjutplatsen låg på ren myrmark så första åtgärden blev att fylla ut området. Det gick åt kopiösa mängder fyllning. Även kulfånget måste byggas till för att ge plats åt fler skyttar. Det betydde. Mer fyllning!
Hjälpen fanns nära! Karl-Erik Johanssons Gräv hade en JÄTTESTOR caterpillar som han välvilligt placerade vid banan. Alltid med full tank och tillgänglig när helst vi behövde ”flytta massor”. Det fanns andra företag som bidrog på olika sätt och vi ska inte glömma gamla Örkeneds kommun som bistod med kontanter! Vi visade vad vi ville göra! Vi jobbade fram ett förslag till anläggning med kostnadskalkyl, finansiering, ritningar mm. som vi presenterade för Fritidsnämnden. Man blev nog ”tagna på sängen” när våra planer visades och tydligen blev man imponerad av att här fanns ett färdigt projekt, färdigt att sätta i gång!  På stående fot anslogs 25.000:- ur en reservfond och besked gavs att ytterligare 200.000:- budgeterades för nästkommande år! Pengarna kom som utlovat.
De var bara att sätta igång!
Lönsboba Pistolskytteklubb 40 år, 2004
Den 20 maj, 2004, var dagen då vi firar med öppet hus och visar vi de aktiviteter vi håller på med. Klockan 18.30 var det, JUBILEUMSFEST I KLUBBSTUGAN Med anledning av klubbens 40 års JUBILEUM Öppet Hus Lönsboda Psk För alla som vill veta något om vilka aktiviteter vi håller på med vid klubbens bana som finns vid återvinningsgården i Lönsboda vid Nytebodavägen. Lördagen den 22 maj, 2004 klockan 10.00.- 14.00 Vi kommer att visa olika pistolskytteformer som vi ägnar oss åt. Till er tjänst finns några av de bästa skyttarna vi har i klubben och våra duktiga medlemmar. Pistolbanan och klubbstugan är väl värt ett besök! Välkomna! Kurt Olofsson ( Tränar våra unga skyttar främst på luftpistol med mycket stora framgångar. ) Cyril Falck ( F.D.Ordförande i styrelsen för Svenska Pistolskytteförbundet samt Klubb- och Krets- och SSM ordförande) Arthur Hentze (Nordisk , SM och Sydsvensk- veteranmästare. Landslagsskytt) Lönsboda Pistolskytteklubb, 40 år den 22 maj, 2004 Nedan följer att antal minnesanteckningar från 1991 och framåt. Vidare ett par artiklar av Cyril Falck och Kurt Olofsson. Här kan man hämta underlag för ett inslag i tidningen. Separat bifogas inbjudan till ”ÖPPET HUS” den 22 maj,2004, mellan 10+.00 och 14.00.
Jubileumsfesten börjar kl. 18.30 till vilken ett antal gäster (sponsorer, myndigheter, organisationer, föreningar och klubbens medlemmar) inbjudits.
Ungdomsverksamheten 1991
Minnesanteckningar 1991 .
Klubben har under 1991 haft det bästa verksamhetsåret hittills under sin snart 30-åriga tillvaro. Tack vare en storstilad insats av många, framför allt av Kurt Olofsson och Arthur Hentze, har ungdomsverksamheten tagit ordentlig fart.
Det ökande medlemsantalet har gjort att klubben numera regelmässigt deltar i krets- och nationella tävlingar med fler skyttar än någonsin tidigare.
Utbytet med Danska klubbar, främst kontakterna med Korsör Skytteförening, är en ständig glädje för klubben och det är angeläget att vi inte försummar att utveckla och stärka samarbetet.
Kan vi få luftpistolhallen klar för användning i slutet av 1992 kan vi också öka aktiviteterna under vinterhalvåret vilket vi anser viktigt särskilt med tanke på att många yngre skyttar med fördel skulle kunna träna skjutförmågan under varma och behagliga former och därmed skapa grunden för goda resultat när det gäller krutskyttet.
Minnesanteckningar 1992
1992 förde med sig en expansion som var större än vad någon kunnat förutse. Utvecklingen genom åren har varit lugn och hela tiden positiv. Allt eftersom det slitsamma arbetet med bana, klubbstuga och luftpistolhallen, resulterat i "mer eller mindre", kompletta anläggningar, har både tid och intresse för det vi egentligen ska syssla med, nämligen pistolskytte, ökat.
Utan att ha drivit någon kampanj, har nya medlemmar "strömmat till", inte minst på ungdomssidan och vi har efter hand utökat utbudet av träningstillfällen. I princip har vi någon skytteaktivitet varje veckodag, undantagit fredag då vi ägnar oss att skaffa pengar till klubben genom Bingoverksamheten i samarbete med LGIF och Brottarklubben. Även TV4:s BINGO LOTTO på lördagskvällarna ger sköna slantar.
Många hjälper till med försäljning av brickor och som kontrollanter i Parken. Utan dessa inkomster och utan det jobb som så många lägger ner i klubben, skulle knappast LÖNSBODA PISTOLSKYTTEKLUBB fortfarande kunnat existera! Vi kan se klubbar på större orter i länet, som borde ha bra utvecklingsmöjligheter, men som trots detta för en tynande tillvaro, just på grund av att man saknar det helhjärtade engagemang som kännetecknar så många i vår klubb.
Närmast på programmet står uppförandet av vapenkassunen och 50-metershallen, båda kommer genom samarbete med ALU att byggas redan under sommaren 1993!!
1993 kommer att ur alla synpunkter att bli ett intressant år. Vi arrangerar minst två stora tävlingar, DANSKTRÄFFEN i fältskjutning den 3-4 april och KRETS­MÄSTERSKAPET i fält, den 16-17 samma månad. Vid Danskträffen kommer vi själva inte att delta i själva tävlingen annat än som funktionärer (möjligen kan våra ungdomar starta i en egen tävlingsklass, om detta blir praktiskt möjligt!!).
Både Danskträffen och Kretsmästerskapet blir stora uppgifter som samtidigt kan ge ett bra ekonomiskt utbyte. Detta förutsätter att alla som kan "komma loss" denna dag måste ställa upp. Det finns så många arbetsuppgifter som inte behöver någon större erfarenhet och som kan skötas av våra "ovana" medlemmar och därmed avlasta de mera rutinerade som därmed kan ta sig an uppgifter såsom stationschefer och liknande som fordrar lite mer kunskap och erfarenhet.
Minnesanteckningar 1993 År 1993 har varit ett märkesår i många avseenden. Klubbens medlems­antal ligger stadigt på en hög nivå och samma gäller verk­sam­heten.
Färdigställandet av 50-metersbanan, vapenkassunen och tillbyggnaden av klubb­stugan har varit det mest angelägna och detta har varit möjligt genom en fantastisk insats av Ingvar Bengtsson som kom in som med­verkande i ett ALU-projekt men som efter att detta var avslutat, fortsatte att arbeta på byggnaderna från maj månad och i stort sett året ut, hela denna tid utan ersättning. Vi är honom ett stort tack skyldiga. 
Vi får inte heller glömma insatser från många andra. Vi bör kanske inte framhålla någon framför andra men det är få sin plats att nämna Anders Blomberg som ställt upp helhjärtat.
Luftvapenhallen har också tagits i bruk på allvar, trots att den inte riktigt färdig. Det är ungdomarna som har den största aktiviteten i hallen men även seniorerna har nu kommit med i luftskyttet. I detta sammanhang bör vi nämna Kurt Olofsson och Arthur Hentze som på ett föredömligt sätt tagit hand om ungdomsverksamheten, både i Krut- och Luftskytte.
Liksom tidigare år har vi arrangerat Kretstävlingar och tack vare att vi är många aktiva har dessa skjutningar kunnat genomföras på ett bra sätt. KRETSMÄSTERSKAPET i fält blev en stor ekonomisk framgång tack vare att företagen på orten ställde upp på ett fantastiskt sätt och ordnade ett utomordentligt prisbord. Vidare svarade vi för KRETSENS HELMATCH som också genomfördes med stor framgång. Klubbens medlemmar deltar flitigt i tävlings­aktivi­teterna både hemma och ute i landet.
Vi tillhör fortfarande en av de största klubbarna, både vad gäller medlemsantalet och placeringarna i tävlingar.
Vi avslutar 1993 med tillfredsställelse över ett bra verksamhetsår och ser fram det kommande 1994 då vi firar klubbens 30-årsjubeleum. 1994, Ordföranden har ordet. 
Ingen kunde väl ana att när några gevärsskyttar - intresserde av pistolskytte - sam­lades för 30 år sedan hemma hos Erik Bordin för att starta en pistol­skytte­klubb att man därmed lade grunden till en av länets största och mest aktiva klubbar.
Den ende som tidigare hanterat enhandsvapen i täv­lings­sammanhang var just Erik och i sin egenskap av reserv­officerare hade han också eget vapen vilket också flitigt användes på den enkla, i hast färdigställda ”banan” vid Nytebodavägen, som bara hade 5 tavel­ställ med skjutplatser under bar himmel!! Genom Eriks försorg ”lånades” 5 st M40-pistoler från kronan som tillsammans med min långpipiga FN- 22:a ut­gjorde den vapenarsenal som an­vän­des för att klara märkes­fordringarna som krävdes för inköp av egna vapen.
De först anskaffade klubbvapnen var tre st Wather PP kal. .22 ett vapen som verkligen krävde koncentration och mjukt avtryck om man skulle lyckas nå bra resultat. Genom Eriks hjälp kunde vi också skaffa en LUGER, 9mm Parabellum och med detta vapen blev det genast lättare att göra bra resultat.
Under hand skaffade allt fler skyttar egna vapen. Grovskyttet var då den dominerande tävlingsformen och det van­ligaste vapnet blev SMITH & WESSON kal. .38 Spl, och nu börjar Lönsboda Psk också synas ute på länets täv­ling­banor med växlande fram­gångar. Det dröjde ända till 1968 innan vi fick våra första Riksmästare, med rätt att delta i SM!!!
I takt med det ökande antalet vapen ”växte” också bana. Först till 10 ställ men inte heller detta räckte till. Snart fanns det 20 ställ och tanken på att bygga en skjuthall växte sig allt starkare. Banan, som ligger på kommunal mark, hade bara en liten, kort naturlig val som kulfång och det krävdes att den byggdes ut, både på höjd och längd. Detta var inte bara ett praktiskt problem utan i ännu högre grad ett ekonomiskt. Hur löser man detta??? Jo, genom att Örkeneds Kommun ställde - efter dåtida mått mätt - ansenliga summor till vårt förfogande och att vi hade för­månen att få hjälp av både företag och enskilda, inte med pengar men med arbete och maskiner. Någon kanske erinrar sig gräventreprenören Karl-Erik Johansson som under lång tid hade ”statio­nerat” en av sina CATRER­PILLERS nere vid bana, alltid fulltankad och till klubbens förfogande närhelst det behövdes, alltid utan att det kostade ett enda öre!!!!
Denna välvilliga inställning har vi sett många exempel på genom åren. Dessa skulle kunna fylla sida upp och sida ner i detta häfte. Utan att förringa andras insatser vill jag nämna en situetion som är ganska typisk. Vi behövde sågspån för att lägga ovanpå sanden i kul­fånget och tog kontakt med Bröderna Jönssons Sågverk i Flyboda. Jodå, det gick bra att köpa spånen där. Vi kom överens om priset, fritt lastat vid sågen. Allt gick enligt planerna, vallen blev bra och godkänd. Så var det dags att betala. När jag tog kontakt med företaget om hur och när likviden skulle erläggas, kliade sig en av Jönsönerna i nacken och sa:
”Ni har vall inga pänga ändaå i kassan saå vi siar val att ni faår spaånen gratis”
Denna hjälpsamhet från utomstående har varit en av förutsättningarna för att vi nu förfogar över en av länets, kanske Sydsveriges största pistolskyttebanor, välutrustad och med en förnämlig klubbstuga med luftvapenhall i bottenplan!!
Ytterligare en som på ett fantastiskt sätt ställt upp för klubben under uppbyggnaden av bana och klubbstuga är Byggmästare Anders Blomberg. Alltid beredd att ta ett tag när det behövdes. I alla lägen och med kort varsel. Otaliga är de tillfällen vi lånat maskiner och utrustning. Att han dessutom gett långtidskredit när vår kassa varit skral är ännu en fjäder i hatten.
Under hela uppbyggnadstiden har skyttet också ökats från en ganska blygsam omfattning till dagens som i stort sett innebär planerad aktivitet vid banan 6-7 dagar i veckan, vilket framgår av kommande sidor i detta häfte. En verkligt intressant del är vår ungdomsverksamhet som blivit oväntat omfattande. En stor del i denna framgång ligger i det stora arbete som våra ungdomsledare Kurt Olofsson och Arthur Hentze lagt ner under de gångna åren.
Den förutvarande verksamheten har varit nästan helt Nationellt Skytte men 1994 har vi även aktiverat Sportskyttet där vi deltar i allsvenskan och där flera av vårs skyttar redan tagit plats i rankinglistorna.
Klubben seglar i medvind och har gjort det en längre tid. Detta framgår av de fina resultaten ute på tävlingsbanorna - inte minst på SM - och den väl fungerande föreningsverksamheten. Orsaken är naturligtvis att vi har många och aktiva medlemmar och ledare vilket gjort möjligt med en omfattande organiserad verksamhet. Vidare har den förnämliga anläggningen gett möjligheter att skjuta alla deciplinerna, inom såväl Nationellt- som Sportskytte och räcker mer än väl till för våra aktiviteter under överskådlig tid framöver. Det behövs bara lite kompletteringar här och var för att få en helt perfekt anläggning.
Cyril Falck
Ordförande
Minnesanteckningar 1995.
Trots en allmän nedgång för skyttet har Klubben kunnat glädja sig åt en fortsatt stabil verksamhet. Både i aktivitets - och tävlingssammanhang har vi hävdat oss mycket bra.
I stort har vi kunnat genomföra alla övriga planerade aktiviteter under året på ett bra sätt. Naturligtvis spelar vår centralt placerade, förnämliga skjutbana och klubbstuga en stor roll i detta sammanhang. Fortsättningsvis har vi emellertid ytterligare en del arbete kvar och det gäller att ta ett ”extra” tag under kommande år.
Segern i ELITSERIEN, BAN­SKJUT­NING är en fjäder i hatten men även de goda individuella resultaten vid olika tävlingar är ett bra mått på klubbens standard.
Ungdomsverksamheten är ett glädjeämne. Genom ett utomordentligt fin arbete, främst av Kurt Olofsson, har våra ungdomar verkligen lyckats att genom många fina tävlingsresultat, klart visat att denna satsning verkligen gett resultat.
Våra krets- och nationella tävlingar gett ett bra ekonomiskt utbyte och dessutom fått bra betyg för arrangemangen. Detta har varit möjligt genom att medlemmarna ställt upp och gjort ett bra jobb.
Vårt utbyte med Danska klubbar fortsätter och klubben åker över till Danmark några gånger varje år. Dessutom har vi årligen vår DANSKTRÄFFEN där inbjudna danska skyttar får tillfälle att skjuta både vanlig fältskjutning samt mörkerfältskjutning samma dag. Detta arrangemang är uppskattat av våra Danska gäster.
En viktig inkomstkälla är BINGO-LOTTO och vår medverkan i BINGOALLIANSEN som ger oss möjlighet att både förbättra anläggningarna och skaffa bl.a. kolsyrevapen för vår ungdomsverksamhet samt lämna bidrag för deltagande i större tävlingar för våra yngre skyttar.
Aktiviteterna i allmänhet ligger på en hög nivå. Detta bådar gott för de kommande åren.
Minnesanteckningar 1998
Den allmänna nedgången i landet i övrigt har inte nämnvärt påverkat vår verksamhet. Ungdomsverksamheten är det stora glädjeämnet. Kurt och hans medarbetare har uträttat underverk. Framgångarna har också kommit på bred front och Malenes fina insats vid Junior SM98- Sportpistol, där hon blev svensk Mästare. Som vanligt har vi också haft en stor trupp kvalificerade för 80-iaden. 
Även 1998 har tävlingarna gett ett bra tillskott till klubbkassan. Detta är resultatet av ett bra arbete av alla som varit engagerade.
VERKSAMHETEN:
Individuellt- och lagmässigt har vi fortfarande bra resultat vid tävlingarna, både inom och utanför Kretsen.
Ungdomsarbetet fortsätter under ledning av Kurt Olofsson, och med benäget bistånd av Arthur, m.fl.
Även 1998 har våra krets- och nationella tävlingar gett ett bra ekonomiskt utbyte. Fortfarande är vi bra på tävlingsarrangemang vilket också framgår av många positiva uttalande av deltagarna. Vår Mörkerfält — Blissingeträffen — är ett populärt inslag som ökar.
Utbytet med Danska klubbar fortsätter. Vår årligen återkommande DANSKTRÄFFEN för inbjudna danska skyttar som får tillfälle att skjuta både vanlig fältskjutning samt mörkerfältskjutning samma dag, är ett uppskat­tat arrangemang.
Vår ekonomi är god. Inkomsterna från BINGO-LOTTO och BINGOALLIANSEN är ryggraden i vår ekonomi. Tack vare de som ställer upp som funktionärer och lottförsäljare. Arthur Hentze har dragit ett stort ”lass” genom den arbetskrävande uppgiften att administrera BINGO-LOTTO. Verksamheten i allmänhet ligger på en fortsatt hög nivå. Vi kan se ljust på framtiden.
---------------------------------------------------------------
Av Kurt Olofsson
Denna verksamhet började 1991 med att Arthur Hentze och jag diskuterade hur vi skulle klara Klubbens rekrytering genom att få fler ungdomar intresserade av pistolskjutning och samtidigt skapa en mer positiv syn på skytte från samhället i allmänhet.
Vi hade tidigare bedrivit ungdomsskytte med blandat resultat som då var inriktad på ålders­gruppen 14 år och uppåt.
Vi konstaterade att de flesta ungdomar vid denna ålder redan hade valt sitt idrottsutövande bl.a. för att de flesta andra idrotter rekryterar vid en betydligt lägre ålder. Frågan var alltså om det fanns möjlighet även för skytterörelserna att rekrytera längre ner i åldrarna.
Sportskyttet hade redan inom luftpistol och korthållsskytte gevär betydligt lägre ålders­rekrytering än inom Svenska Pistolskytteförbundet som har varit något mer konservativ vad gäller åldersgränser för krutskytte med pistol, fast oss veterligen det inte finns någon lägsta ålder inskriven i förbundets stadgar utom vad gäller fältskjutning. (vilket i sammanhanget också kan diskuteras).
Med detta som bakgrund lämnade vi in ett förslag till styrelsen att klubben skulle börja rekrytera medlemmar redan vid 9 års ålder för utbildning på luftvapen och efter hand som skytten visat mognad och disciplin slussa över dem till krutskytte, kanske redan i 12-13 årsåldern. Styrelsen behandlade frågan och det var mer än en som verkligen ställde sig frågande till om detta var riktigt utifrån säkerhetssynpunkt. Styrelsen beslutade att ge dispens från klubbens stadgar vad gällde åldersgränsen 14 år för lägre åldrar efter genomgången utbildning, och utsåg Arthur Hentze och mig att ansvara för utbildningen av ungdomar inom klubben.
Klubben har senare ändrat stadgarna så att de som är 6 år och äldre får bli medlemmar. Efter denna ändring rekryterar vi medlemmar från 9 år och uppåt. Detta har inneburit att klubben de senaste åren har fördubblat sitt medlemantal. Efter de år som gått kan vi i klubben bara se positivt på denna sänkning av åldersgränserna och konstatera att de befarade problemen med detta har varit betydligt överdrivna för att inte säga obefintliga!. Med en bra utbildning och ledning, sköter sig ungdomarna mycket bra vad gäller säkerhets­bestämmelserna, uppträdandet i övrigt och når bra skjutresultat.
Vi har genom ungdomssatsningen även kommit i kontakt med föräldrarna som nu vet vad vi sysslar med inom skytte. Man vet nu även att ungdomarna tas väl om hand under säkra former. Dessutom har en och annan upptäckt att pistolskytte är en trevlig sport.
Resultaten har inte låtit vänta på sig. Ute på tävlingar där våra ungdomar får deltaga, har goda placeringar uppnåtts. En och annan arrangör har kanske undrat om det verkligen är välbetänkt att låta så unga skyttar delta i tävlingar men när man sett hur diciplinerat dessa uppträtt och hur väl medvetna de är beträffande säkerheten, så har man helt accepterat deras medverkan.
Vi har en pojke - 14 år i år - som genom dispens i kretsen och SSM under 1993 klarade fordringarna för Riksmästarklass i fältskjutning. Han kom med i klubben för 3 år sedan. Samtidigt började en annan pojke - som är ett par år äldre - och dessa båda har blivit bra skyttar, både i precision och fält och utgör ett starkt juniorlag ute på tävlingsbanorna.
Vid denna tidpunkt började också våra första unga flickor att skjuta, närmare bestämt två stycken som nu skjuter med mycket bra resultat. Utvecklingen sedan dess har gått snabbt. I dag har ett 10 tal ungdomar mellan 12 och 17 år som deltar i klubb eller Kretsskjutningar. Av dessa 10 är 4 flickor.
Utöver dessa ungdomar tränar vi regelbundet ett 25 tal som vi inte ännu släppt upp till alla tävlingar. Det är ungdomsledarna som avgör när någon är mogen att deltaga i klubb och Kretstävlingar.
På köpet så att säga, har vi fått många föräldrar att bli medlemmar och därmed ett bra stöd i klubbens totala verksamhet.
Vad kan man dra för slutsatser av våra erfarenheter? Först och främst, att ungdomar är lätta att påverka i en positiv riktning. Man vill ha klara regler som respekteras av alla! Naturligtvis måste man ha engagerade ledare som helhjärtat ställer upp och som inser att just de klara reglerna är en förutsättning för att lyckas med ungdomssatsningen. Kurt Olofsson
fortsättning följer!
Nedan följer att antal minnesanteckningar från 1991 och framåt. Vidare ett par artiklar av Cyril Falck och Kurt Olofsson. Här kan man hämta underlag för ett inslag i tidningen. Separat bifogas inbjudan till ”ÖPPET HUS” den 22 maj,2004, mellan 10+.00 och 14.00.
Jubileumsfesten börjar kl. 18.30 till vilken ett antal gäster (sponsorer, myndigheter, organisationer, föreningar och klubbens medlemmar) inbjudits.
Ungdomsverksamheten 1991
Minnesanteckningar 1991 .
Klubben har under 1991 haft det bästa verksamhetsåret hittills under sin snart 30-åriga tillvaro. Tack vare en storstilad insats av många, framför allt av Kurt Olofsson och Arthur Hentze, har ungdomsverksamheten tagit ordentlig fart.
Det ökande medlemsantalet har gjort att klubben numera regelmässigt deltar i krets- och nationella tävlingar med fler skyttar än någonsin tidigare.
Utbytet med Danska klubbar, främst kontakterna med Korsör Skytteförening, är en ständig glädje för klubben och det är angeläget att vi inte försummar att utveckla och stärka samarbetet.
Kan vi få luftpistolhallen klar för användning i slutet av 1992 kan vi också öka aktiviteterna under vinterhalvåret vilket vi anser viktigt särskilt med tanke på att många yngre skyttar med fördel skulle kunna träna skjutförmågan under varma och behagliga former och därmed skapa grunden för goda resultat när det gäller krutskyttet.
Minnesanteckningar 1992
1992 förde med sig en expansion som var större än vad någon kunnat förutse. Utvecklingen genom åren har varit lugn och hela tiden positiv. Allt eftersom det slitsamma arbetet med bana, klubbstuga och luftpistolhallen, resulterat i "mer eller mindre", kompletta anläggningar, har både tid och intresse för det vi egentligen ska syssla med, nämligen pistolskytte, ökat.
Utan att ha drivit någon kampanj, har nya medlemmar "strömmat till", inte minst på ungdomssidan och vi har efter hand utökat utbudet av träningstillfällen. I princip har vi någon skytteaktivitet varje veckodag, undantagit fredag då vi ägnar oss att skaffa pengar till klubben genom Bingoverksamheten i samarbete med LGIF och Brottarklubben. Även TV4:s BINGO LOTTO på lördagskvällarna ger sköna slantar.
Många hjälper till med försäljning av brickor och som kontrollanter i Parken. Utan dessa inkomster och utan det jobb som så många lägger ner i klubben, skulle knappast LÖNSBODA PISTOLSKYTTEKLUBB fortfarande kunnat existera! Vi kan se klubbar på större orter i länet, som borde ha bra utvecklingsmöjligheter, men som trots detta för en tynande tillvaro, just på grund av att man saknar det helhjärtade engagemang som kännetecknar så många i vår klubb.
Närmast på programmet står uppförandet av vapenkassunen och 50-metershallen, båda kommer genom samarbete med ALU att byggas redan under sommaren 1993!!
1993 kommer att ur alla synpunkter att bli ett intressant år. Vi arrangerar minst två stora tävlingar, DANSKTRÄFFEN i fältskjutning den 3-4 april och KRETS­MÄSTERSKAPET i fält, den 16-17 samma månad. Vid Danskträffen kommer vi själva inte att delta i själva tävlingen annat än som funktionärer (möjligen kan våra ungdomar starta i en egen tävlingsklass, om detta blir praktiskt möjligt!!).
Både Danskträffen och Kretsmästerskapet blir stora uppgifter som samtidigt kan ge ett bra ekonomiskt utbyte. Detta förutsätter att alla som kan "komma loss" denna dag måste ställa upp. Det finns så många arbetsuppgifter som inte behöver någon större erfarenhet och som kan skötas av våra "ovana" medlemmar och därmed avlasta de mera rutinerade som därmed kan ta sig an uppgifter såsom stationschefer och liknande som fordrar lite mer kunskap och erfarenhet.
Minnesanteckningar 1993 År 1993 har varit ett märkesår i många avseenden. Klubbens medlems­antal ligger stadigt på en hög nivå och samma gäller verk­sam­heten.
Färdigställandet av 50-metersbanan, vapenkassunen och tillbyggnaden av klubb­stugan har varit det mest angelägna och detta har varit möjligt genom en fantastisk insats av Ingvar Bengtsson som kom in som med­verkande i ett ALU-projekt men som efter att detta var avslutat, fortsatte att arbeta på byggnaderna från maj månad och i stort sett året ut, hela denna tid utan ersättning. Vi är honom ett stort tack skyldiga. 
Vi får inte heller glömma insatser från många andra. Vi bör kanske inte framhålla någon framför andra men det är få sin plats att nämna Anders Blomberg som ställt upp helhjärtat.
Luftvapenhallen har också tagits i bruk på allvar, trots att den inte riktigt färdig. Det är ungdomarna som har den största aktiviteten i hallen men även seniorerna har nu kommit med i luftskyttet. I detta sammanhang bör vi nämna Kurt Olofsson och Arthur Hentze som på ett föredömligt sätt tagit hand om ungdomsverksamheten, både i Krut- och Luftskytte.
Liksom tidigare år har vi arrangerat Kretstävlingar och tack vare att vi är många aktiva har dessa skjutningar kunnat genomföras på ett bra sätt. KRETSMÄSTERSKAPET i fält blev en stor ekonomisk framgång tack vare att företagen på orten ställde upp på ett fantastiskt sätt och ordnade ett utomordentligt prisbord. Vidare svarade vi för KRETSENS HELMATCH som också genomfördes med stor framgång. Klubbens medlemmar deltar flitigt i tävlings­aktivi­teterna både hemma och ute i landet.
Vi tillhör fortfarande en av de största klubbarna, både vad gäller medlemsantalet och placeringarna i tävlingar.
Vi avslutar 1993 med tillfredsställelse över ett bra verksamhetsår och ser fram det kommande 1994 då vi firar klubbens 30-årsjubeleum. 1994, Ordföranden har ordet. 
Ingen kunde väl ana att när några gevärsskyttar - intresserde av pistolskytte - sam­lades för 30 år sedan hemma hos Erik Bordin för att starta en pistol­skytte­klubb att man därmed lade grunden till en av länets största och mest aktiva klubbar.
Den ende som tidigare hanterat enhandsvapen i täv­lings­sammanhang var just Erik och i sin egenskap av reserv­officerare hade han också eget vapen vilket också flitigt användes på den enkla, i hast färdigställda ”banan” vid Nytebodavägen, som bara hade 5 tavel­ställ med skjutplatser under bar himmel!! Genom Eriks försorg ”lånades” 5 st M40-pistoler från kronan som tillsammans med min långpipiga FN- 22:a ut­gjorde den vapenarsenal som an­vän­des för att klara märkes­fordringarna som krävdes för inköp av egna vapen.
De först anskaffade klubbvapnen var tre st Wather PP kal. .22 ett vapen som verkligen krävde koncentration och mjukt avtryck om man skulle lyckas nå bra resultat. Genom Eriks hjälp kunde vi också skaffa en LUGER, 9mm Parabellum och med detta vapen blev det genast lättare att göra bra resultat.
Under hand skaffade allt fler skyttar egna vapen. Grovskyttet var då den dominerande tävlingsformen och det van­ligaste vapnet blev SMITH & WESSON kal. .38 Spl, och nu börjar Lönsboda Psk också synas ute på länets täv­ling­banor med växlande fram­gångar. Det dröjde ända till 1968 innan vi fick våra första Riksmästare, med rätt att delta i SM!!!
I takt med det ökande antalet vapen ”växte” också bana. Först till 10 ställ men inte heller detta räckte till. Snart fanns det 20 ställ och tanken på att bygga en skjuthall växte sig allt starkare. Banan, som ligger på kommunal mark, hade bara en liten, kort naturlig val som kulfång och det krävdes att den byggdes ut, både på höjd och längd. Detta var inte bara ett praktiskt problem utan i ännu högre grad ett ekonomiskt. Hur löser man detta??? Jo, genom att Örkeneds Kommun ställde - efter dåtida mått mätt - ansenliga summor till vårt förfogande och att vi hade för­månen att få hjälp av både företag och enskilda, inte med pengar men med arbete och maskiner. Någon kanske erinrar sig gräventreprenören Karl-Erik Johansson som under lång tid hade ”statio­nerat” en av sina CATRER­PILLERS nere vid bana, alltid fulltankad och till klubbens förfogande närhelst det behövdes, alltid utan att det kostade ett enda öre!!!!
Denna välvilliga inställning har vi sett många exempel på genom åren. Dessa skulle kunna fylla sida upp och sida ner i detta häfte. Utan att förringa andras insatser vill jag nämna en situetion som är ganska typisk. Vi behövde sågspån för att lägga ovanpå sanden i kul­fånget och tog kontakt med Bröderna Jönssons Sågverk i Flyboda. Jodå, det gick bra att köpa spånen där. Vi kom överens om priset, fritt lastat vid sågen. Allt gick enligt planerna, vallen blev bra och godkänd. Så var det dags att betala. När jag tog kontakt med företaget om hur och när likviden skulle erläggas, kliade sig en av Jönsönerna i nacken och sa:
”Ni har vall inga pänga ändaå i kassan saå vi siar val att ni faår spaånen gratis”
Denna hjälpsamhet från utomstående har varit en av förutsättningarna för att vi nu förfogar över en av länets, kanske Sydsveriges största pistolskyttebanor, välutrustad och med en förnämlig klubbstuga med luftvapenhall i bottenplan!!
Ytterligare en som på ett fantastiskt sätt ställt upp för klubben under uppbyggnaden av bana och klubbstuga är Byggmästare Anders Blomberg. Alltid beredd att ta ett tag när det behövdes. I alla lägen och med kort varsel. Otaliga är de tillfällen vi lånat maskiner och utrustning. Att han dessutom gett långtidskredit när vår kassa varit skral är ännu en fjäder i hatten.
Under hela uppbyggnadstiden har skyttet också ökats från en ganska blygsam omfattning till dagens som i stort sett innebär planerad aktivitet vid banan 6-7 dagar i veckan, vilket framgår av kommande sidor i detta häfte. En verkligt intressant del är vår ungdomsverksamhet som blivit oväntat omfattande. En stor del i denna framgång ligger i det stora arbete som våra ungdomsledare Kurt Olofsson och Arthur Hentze lagt ner under de gångna åren.
Den förutvarande verksamheten har varit nästan helt Nationellt Skytte men 1994 har vi även aktiverat Sportskyttet där vi deltar i allsvenskan och där flera av vårs skyttar redan tagit plats i rankinglistorna.
Klubben seglar i medvind och har gjort det en längre tid. Detta framgår av de fina resultaten ute på tävlingsbanorna - inte minst på SM - och den väl fungerande föreningsverksamheten. Orsaken är naturligtvis att vi har många och aktiva medlemmar och ledare vilket gjort möjligt med en omfattande organiserad verksamhet. Vidare har den förnämliga anläggningen gett möjligheter att skjuta alla deciplinerna, inom såväl Nationellt- som Sportskytte och räcker mer än väl till för våra aktiviteter under överskådlig tid framöver. Det behövs bara lite kompletteringar här och var för att få en helt perfekt anläggning.
Cyril Falck
Ordförande
Minnesanteckningar 1995.
Trots en allmän nedgång för skyttet har Klubben kunnat glädja sig åt en fortsatt stabil verksamhet. Både i aktivitets - och tävlingssammanhang har vi hävdat oss mycket bra.
I stort har vi kunnat genomföra alla övriga planerade aktiviteter under året på ett bra sätt. Naturligtvis spelar vår centralt placerade, förnämliga skjutbana och klubbstuga en stor roll i detta sammanhang. Fortsättningsvis har vi emellertid ytterligare en del arbete kvar och det gäller att ta ett ”extra” tag under kommande år.
Segern i ELITSERIEN, BAN­SKJUT­NING är en fjäder i hatten men även de goda individuella resultaten vid olika tävlingar är ett bra mått på klubbens standard.
Ungdomsverksamheten är ett glädjeämne. Genom ett utomordentligt fin arbete, främst av Kurt Olofsson, har våra ungdomar verkligen lyckats att genom många fina tävlingsresultat, klart visat att denna satsning verkligen gett resultat.
Våra krets- och nationella tävlingar gett ett bra ekonomiskt utbyte och dessutom fått bra betyg för arrangemangen. Detta har varit möjligt genom att medlemmarna ställt upp och gjort ett bra jobb.
Vårt utbyte med Danska klubbar fortsätter och klubben åker över till Danmark några gånger varje år. Dessutom har vi årligen vår DANSKTRÄFFEN där inbjudna danska skyttar får tillfälle att skjuta både vanlig fältskjutning samt mörkerfältskjutning samma dag. Detta arrangemang är uppskattat av våra Danska gäster.
En viktig inkomstkälla är BINGO-LOTTO och vår medverkan i BINGOALLIANSEN som ger oss möjlighet att både förbättra anläggningarna och skaffa bl.a. kolsyrevapen för vår ungdomsverksamhet samt lämna bidrag för deltagande i större tävlingar för våra yngre skyttar.
Aktiviteterna i allmänhet ligger på en hög nivå. Detta bådar gott för de kommande åren.
Minnesanteckningar 1998
Den allmänna nedgången i landet i övrigt har inte nämnvärt påverkat vår verksamhet. Ungdomsverksamheten är det stora glädjeämnet. Kurt och hans medarbetare har uträttat underverk. Framgångarna har också kommit på bred front och Malenes fina insats vid Junior SM98- Sportpistol, där hon blev svensk Mästare. Som vanligt har vi också haft en stor trupp kvalificerade för 80-iaden. 
Även 1998 har tävlingarna gett ett bra tillskott till klubbkassan. Detta är resultatet av ett bra arbete av alla som varit engagerade.
VERKSAMHETEN:
Individuellt- och lagmässigt har vi fortfarande bra resultat vid tävlingarna, både inom och utanför Kretsen.
Ungdomsarbetet fortsätter under ledning av Kurt Olofsson, och med benäget bistånd av Arthur, m.fl.
Även 1998 har våra krets- och nationella tävlingar gett ett bra ekonomiskt utbyte. Fortfarande är vi bra på tävlingsarrangemang vilket också framgår av många positiva uttalande av deltagarna. Vår Mörkerfält — Blissingeträffen — är ett populärt inslag som ökar.
Utbytet med Danska klubbar fortsätter. Vår årligen återkommande DANSKTRÄFFEN för inbjudna danska skyttar som får tillfälle att skjuta både vanlig fältskjutning samt mörkerfältskjutning samma dag, är ett uppskat­tat arrangemang.
Vår ekonomi är god. Inkomsterna från BINGO-LOTTO och BINGOALLIANSEN är ryggraden i vår ekonomi. Tack vare de som ställer upp som funktionärer och lottförsäljare. Arthur Hentze har dragit ett stort ”lass” genom den arbetskrävande uppgiften att administrera BINGO-LOTTO. Verksamheten i allmänhet ligger på en fortsatt hög nivå. Vi kan se ljust på framtiden.
Minnesanteckningar 2003.
Klubbens Ungdomsverksamhet är flaggskeppet i vår verksamhet. Kurt — som utsågs till ÅRETS UNGDOMSLEDARE, 2003 av Sportskytteförbundet - har lyckats att skapa en bred och stabil trupp som firar triumfer på tävlingarna. Hans arbete underlättas av bra insatser av Leif, Per-Ola och Mats Rickardsson samt av många föräldrar som ställer upp för sina ungdomar och klubben. Ett särskilt tack till Maria och Kjell som sponsrar klubben på många sätt vid våra arrangemang.
Riksmästerskapen 2003 i Falling Target gick även detta år i Sörabyhallen. Våra ungdomar skötte sig som vanligt bra. Programenligt har vi också haft en stor trupp kvalificerade för 80-iaden i Avesta.
Deltagandet i externa tävlingar på krutsidan är inte tillfredställande. En bättring behövs även om deltagarna gör bra resultat vid tävlingarna måste vi öka antalet. Frågan är hur?
Ungdomsarbetet är det ständiga glädjeämnet. Vi har en bred och framgångsrik trupp.
Också under året hade vi på våra krets- och nationella arrangemang ökat antal deltagare jämfört med föregående år. Tävlingarna har också givit ett långt bättre ekonomiskt utbyte än tidigare. I huvudsak är det köket som svarat för de ökade intäkterna. Bytet av ”Köksansvarig” har gett utdelning. Marianne har all heder av sin insats!
Förberedelserna för och genomförandet av tävlingarna har funderat bra. Även fortsättningsvis är det viktigt att alla som kan också medverkar i detta sammanhang. Banläggning och arrangemangen i övrigt är av hög klass. Danskträffen är en populär och lönsam tävling med ett ökat antal startande varje år.
Inkomsterna från BINGO-LOTTO och BINGOALLIANSEN gör att vi håller oss flytande. Även intäkterna från våra tävlingar är till stor hjälp. Det är viktigt att våra medlemmar ställer upp som lottförsäljare men också som funktionärer vid våra tävlingar. Arthur Hentze ansvarar för det krävande arbetet med att administrera BINGO-LOTTO. Kurt, Andreas, Bo och Per-Ola gör ett bra jobb vid fredags-BINGON. Dock behövs ytterligare någon (några) som kan avlösa vid behov! Försvaret har lämnat lokalen i källarplanet och vi använder den nu för eget ändamål. Kostnaden för el har stigit och vi behöver planera för åtgärder för att minska kostnaden för uppvärmningen.
Cyril
---------------------------------------------------------------
Av Kurt Olofsson
Denna verksamhet började 1991 med att Arthur Hentze och jag diskuterade hur vi skulle klara Klubbens rekrytering genom att få fler ungdomar intresserade av pistolskjutning och samtidigt skapa en mer positiv syn på skytte från samhället i allmänhet.
Vi hade tidigare bedrivit ungdomsskytte med blandat resultat som då var inriktad på ålders­gruppen 14 år och uppåt.
Vi konstaterade att de flesta ungdomar vid denna ålder redan hade valt sitt idrottsutövande bl.a. för att de flesta andra idrotter rekryterar vid en betydligt lägre ålder. Frågan var alltså om det fanns möjlighet även för skytterörelserna att rekrytera längre ner i åldrarna.
Sportskyttet hade redan inom luftpistol och korthållsskytte gevär betydligt lägre ålders­rekrytering än inom Svenska Pistolskytteförbundet som har varit något mer konservativ vad gäller åldersgränser för krutskytte med pistol, fast oss veterligen det inte finns någon lägsta ålder inskriven i förbundets stadgar utom vad gäller fältskjutning. (vilket i sammanhanget också kan diskuteras).
Med detta som bakgrund lämnade vi in ett förslag till styrelsen att klubben skulle börja rekrytera medlemmar redan vid 9 års ålder för utbildning på luftvapen och efter hand som skytten visat mognad och disciplin slussa över dem till krutskytte, kanske redan i 12-13 årsåldern. Styrelsen behandlade frågan och det var mer än en som verkligen ställde sig frågande till om detta var riktigt utifrån säkerhetssynpunkt. Styrelsen beslutade att ge dispens från klubbens stadgar vad gällde åldersgränsen 14 år för lägre åldrar efter genomgången utbildning, och utsåg Arthur Hentze och mig att ansvara för utbildningen av ungdomar inom klubben.
Klubben har senare ändrat stadgarna så att de som är 6 år och äldre får bli medlemmar. Efter denna ändring rekryterar vi medlemmar från 9 år och uppåt. Detta har inneburit att klubben de senaste åren har fördubblat sitt medlemantal. Efter de år som gått kan vi i klubben bara se positivt på denna sänkning av åldersgränserna och konstatera att de befarade problemen med detta har varit betydligt överdrivna för att inte säga obefintliga!. Med en bra utbildning och ledning, sköter sig ungdomarna mycket bra vad gäller säkerhets­bestämmelserna, uppträdandet i övrigt och når bra skjutresultat.
Vi har genom ungdomssatsningen även kommit i kontakt med föräldrarna som nu vet vad vi sysslar med inom skytte. Man vet nu även att ungdomarna tas väl om hand under säkra former. Dessutom har en och annan upptäckt att pistolskytte är en trevlig sport.
Resultaten har inte låtit vänta på sig. Ute på tävlingar där våra ungdomar får deltaga, har goda placeringar uppnåtts. En och annan arrangör har kanske undrat om det verkligen är välbetänkt att låta så unga skyttar delta i tävlingar men när man sett hur diciplinerat dessa uppträtt och hur väl medvetna de är beträffande säkerheten, så har man helt accepterat deras medverkan.
Vi har en pojke - 14 år i år - som genom dispens i kretsen och SSM under 1993 klarade fordringarna för Riksmästarklass i fältskjutning. Han kom med i klubben för 3 år sedan. Samtidigt började en annan pojke - som är ett par år äldre - och dessa båda har blivit bra skyttar, både i precision och fält och utgör ett starkt juniorlag ute på tävlingsbanorna.
Vid denna tidpunkt började också våra första unga flickor att skjuta, närmare bestämt två stycken som nu skjuter med mycket bra resultat. Utvecklingen sedan dess har gått snabbt. I dag har ett 10 tal ungdomar mellan 12 och 17 år som deltar i klubb eller Kretsskjutningar. Av dessa 10 är 4 flickor.
Utöver dessa ungdomar tränar vi regelbundet ett 25 tal som vi inte ännu släppt upp till alla tävlingar. Det är ungdomsledarna som avgör när någon är mogen att deltaga i klubb och Kretstävlingar.
På köpet så att säga, har vi fått många föräldrar att bli medlemmar och därmed ett bra stöd i klubbens totala verksamhet.
Vad kan man dra för slutsatser av våra erfarenheter? Först och främst, att ungdomar är lätta att påverka i en positiv riktning. Man vill ha klara regler som respekteras av alla! Naturligtvis måste man ha engagerade ledare som helhjärtat ställer upp och som inser att just de klara reglerna är en förutsättning för att lyckas med ungdomssatsningen. Kurt Olofsson
fortsättning följer!

WebDesign ©: Uffe Eskildsen +45 2142 0000
Copyright © Lönsboda Pistolskytteklubb - All Rights Reserved.

webpage.io Content Management System.